NATRI HEXAMETAPHOTPHAT

Đã đăng vào Posted in Chưa được phân loại
Natri hexametaphotphat là hexame có công thức (NaPO₃)₆. Natri hexametaphotphat trong thương mại là hỗn hợp các metaphotphat trùng hợp, hexame là một trong số đó, và là chất được gán cho cái tên này. Natri polymetaphotphat mới là tên gọi chính xác hơn.
Công thức(NaPO3)6
Mật độ2,48 g/cm³
Khối lượng mol611.7704 g mol−1

Cùng chuyên mục

Trả lời