18 2019, Oct

Báo cáo tài chính quý III/2019

Tải về Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 Tải về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tải về Giải trình BCTC công ty mẹ Tải về giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

Xem thêm

19 2019, Apr

Báo cáo tài chính quý 1/2019

Tải về BCTC Quý 1 năm 2019 công ty mẹ Tải về BCTC hợp nhất quý 1 năm 2019 Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm

18 2019, Jan

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Hợp nhất Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm

18 2018, Oct

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

Tải về báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018 Giải trình BCTC hợp nhất Q3/2018 Tải về báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018 Giải trình BCTC công ty mẹ Q3/2018

Xem thêm