15 2013, Jul

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị cộng ty 6 tháng đầu năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ _________________________________ Số:  01/2013/BC-DGC Hà Nội, ngày 2  tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH […]

Xem thêm