19 2022, Jan

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 và số 02 năm 2022

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan; Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua việc chốt danh sách cổ đông […]

Xem thêm