CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10 THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ CHỐT DSCĐ ĐỂ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

20220606 – DGC – NQ HDQT 10 Thong qua lua chon CT Kiem toan va Chot DSCD xin y kien bang van ban

Cùng chuyên mục

Trả lời