THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Posted on Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin tức

Ngày 17/02/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có nhận được Đơn xin cấp lại Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:
1. Tên cổ đông: Đinh Xuân Dương
– CMTND số: 131672262, cấp ngày 10/09/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 2.180 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
2. Tên cổ đông: Đỗ Văn Đảm
– CMTND số: 063117768, cấp ngày 11/06/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 1.050 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
3. Tên cổ đông: Trần Văn Đỗ
– CMTND số: 132126429, cấp ngày 19/12/2017, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 2.970 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
4. Tên cổ đông: Lê Tuấn Ánh
– CMTND số: 063144475, cấp ngày 29/10/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 1.980 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
5. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Phóng
– CMTND số: 164236405, cấp ngày 04/06/2013, nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình.
– Số cổ phần: 2.970 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
6. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Khải
– CMTND số: 060843960, cấp ngày 13/10/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái.
– Số cổ phần: 1.160 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
7. Tên cổ đông: Hồ Văn Trang
– CMTND số: 183728833, cấp ngày 24/01/2017, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
– Số cổ phần: 1.050 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
8. Tên cổ đông: Đỗ Ngọc Đông
– CMTND số: 063288360, cấp ngày 13/04/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 420 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
9. Tên cổ đông: Trần Hoài Nam
– CMTND số: 131565559, cấp ngày 31/07/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 420 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Cùng chuyên mục

Trả lời