Thông báo tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Thực hiện nghị quyết số 09/2012/HĐQT-NQ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1.

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô: 09 /HĐQT-TB

V/v: – Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

(về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1 bằng tiền mặt)

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
– Trụ sở chính: 18/44 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
– Điện thoại:    (84-4) 38271620        Fax:      (84-4) 38271068
– Vốn điều lệ hiện tại:            220.000.000.000 đồng.
– Số cổ phần đang lưu hành: 21.999.936 cổ phiếu.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1 bằng tiền mặt (Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang ngày 7/12/2012).
– Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 20/12/2012.
– Tỷ lệ thực hiện: 10{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
– Thời gian thanh toán: 25/12/2012.
– Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của Quý Cổ đông.
+ Chuyển khoản: Cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản mà cổ đông đã thông báo cho công ty.
+ Trường hợp chưa có tài khoản: Khi đến nhận cổ tức, Quý Cổ đông là cá nhân mang theo Thông báo, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND (hoặc Hộ chiếu), kèm Giấy giới thiệu và Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (nếu là cổ đông tổ chức).
Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác nhận cổ tức. Giấy ủy quyền phải có chứng thực của UBND xã, phường (nếu người ủy quyền là cá nhân). Người được ủy quyền mang theo Thông báo, Giấy ủy quyền, CMND của mình khi đến nhận cổ tức.
Địa điểm trả cổ tức: Trụ sở công ty – 18/44 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Liên hệ: Quách Kiều Hưng – Bộ phận quản lý cổ đông, điện thoại: 091 552 3434.

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời