Thông báo phát hành cổ phần

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO
Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
(Giấy chứng chào bán cổ phiếu số 41/GCN-UBCK do chủ tịch UBCK NN cấp ngày 10/9/2012)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
(Giấy chứng chào bán cổ phiếu số 41/GCN-UBCK do chủ tịch UBCK NN cấp ngày 10/9/2012)

Cùng chuyên mục

Trả lời