Thông báo phát hành cổ phần

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Thông báo Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT

VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
Kính gửi: Quý Cổ đông
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin thông báo đến quý Cổ đông Công ty về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
Địa chỉ: Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 043.8271620                      Fax: 043.8271068
Mã số doanh nghiệp 0101452588
Cổ phiếu chào bán:
–   Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
–   Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
–   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–   Số lượng cổ phần phát hành: 11.500.000 cổ phần
2. Số lượng vốn cần huy động: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam);
3. Mục đích huy động vốn: Góp vốn thành lập lên công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện tại tại công ty con (Công ty DLC);
4. Đối tượng được mua: Cổ đông hiện hữu;
5. Phương thức phân phối:
Chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chi trả: 52,27{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, cứ 10.000 quyền được nhận cổ tức năm 2012 tương ứng với 5.227 cổ phần phát hành thêm (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh.
Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 671 cổ phiếu, quyền mua sẽ được phân phối như sau: Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua (671×5.227)/10.000=350,73 được làm tròn thành 350 cổ phiếu. Số 0,73 cổ phiếu lẻ được thanh toán bằng tiền mặt với số tiền: (0,73×10.000)=7.300 đồng.
–   Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
6. Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/6/2013
7. Trình tự thực hiện
7.1. Cổ đông hiện hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại:
–   Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang; Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38271620                     Fax: 04. 38271068
(Khi đến cổ đông vui lòng mang theo sổ chứng nhận cổ đông)
–   Thời gian thực hiện: Từ 26/6/2013 đến 29/6/2013;
7.2. Thông báo phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty sẽ được gửi trực tiếp cho từng cổ đông và đăng trên website trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

CÔNG TY CỔ BỘT GIẶT VÀ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Tổng giám đốc
Đào Hữu Huyền
(Đã ký)

Cùng chuyên mục

Trả lời