Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Ngày 26/8/2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ Khai trương niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang tại số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội:
Giá chào sàn: 30.000 đồng/cổ phiếu (Biên độ ngày đầu tiên giao dịch: ± 30{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
nội dung chương trình buổi lễ như sau:

Thời gian

Nội dung chương trình

Đơn vị thực hiện

8h15 – 8h30

– Đón tiếp đại biểu HNX, Công ty niêm yết

8h30-8h35

– Tuyên bố lý do
– Giới thiệu khách mời
HNX

8h35-8h45

– Phát biểu của Công ty niêm yết Lãnh đạo Công ty niêm yết

8h45-8h55

– SGDCKHN trao Giấy chứng nhận NYCP cho công ty niêm yết
– SGDCKHN phát biểu
Lãnh đạo HNX

8h55-9h00

Bật Sâm banh và mời một số quan khách chứng kiến lễ đánh cồng 1. Lãnh đạo HNX
2. Lãnh đạo Công ty niêm yết

Thành tham dự:

  1. Thành viên Hội đồn quản trị;
  2. Thành viên Ban kiểm soát;
  3. Ban lãnh đạo Công ty;
  4. Các cổ đông của công ty nếu có thời gian tham dự.

Thông báo này thay cho giấy mời

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Cùng chuyên mục

Trả lời