Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông
   
CTCP BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
———–———–
01/2016/GM-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-————-
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 

 

GIẤY MỜI HỌP

 
            Kính mời: Quý cổ đông
Tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (Có chương trình họp kèm theo).
Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

  • Thông báo mời họp;
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Thời gian:        07h00 ngày 02 tháng 4 năm 2016.
Địa điểm:         Trụ sở Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang.
Địa chỉ:            Số 18/44 Phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
Rất hân hạnh được đón tiếp       
Trân trọng!

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 Đào Hữu Huyền

 

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Kèm theo Giấy mời họp số 01/2016/GM-ĐHĐCĐ)

 
Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h00 đến-08h30 ngày 02/4/2016.
Khai mạc:       08 giờ 30 phút ngày 02/04/2016
Nội dung đại hội:

STT NỘI DUNG Thời gian
1 Đăng ký tham dự Đại hội 07h00 – 08h30
2 Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự 08h30
3 Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu  
4 Thông qua chương trình Đại hội  
5 HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015
6 Báo cáo của Ban Kiểm soát
7 Báo cáo Tài chính năm tài chính năm 2015
8 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015  
9 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ  
10 Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016  
11 Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty  
12 Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
13  Lựa chọn Công ty kiểm toán  
14 Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty  
15 Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:  
–  Thông qua báo cáo tài chính năm 2015  
–  Phương án phân chia lợi nhuận 2015  
–  Phương án tăng vốn điều lệ  
–  Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016  
–  Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty  
–  Điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban KS  
–  Lựa chọn Công ty kiểm toán  
– Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty  
16 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17 Bế mạc đại hội

 
Tải về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Cùng chuyên mục

Trả lời