THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TV BAN KIỂM SOÁT

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch của ba Vũ Thị Hoa – Người có liên quan của ông Vũ Văn Ngọ – TV BKS

Cùng chuyên mục

Trả lời