THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

CBTT Thong bao chot quyen tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Mã chứng khoán: DGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (dự kiến): 29/03/2021.

Cùng chuyên mục

Trả lời