Tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi tại công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

Tải về nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai về việc tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi

Cùng chuyên mục

Trả lời