Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể:
– Tỷ lệ cổ tức: 12,09{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.209 đồng);
– Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016
– Thanh toán: Dự kiến từ ngày 16 tháng 5 năm 2016
– Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
Tải về nghị quyết HĐQT trả cổ tức đợt 2 băng tiền năm 2015

Cùng chuyên mục

Trả lời