Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

Ngày 02/4/2016 Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và đã ra Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ
Tải về nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Cùng chuyên mục

Trả lời