Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

–              Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
–              Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
–              Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang ngày 29/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung cụ thể như sau:
I. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ
– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 302.399.836.064 VND
– Lợi nhuận trước thuế: 155.066.902.385 VND
– Lợi nhuận sau thuế TNDN: 149.965.341.976 VND
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.404 VND
2. Báo cáo tài chính hợp nhất
– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.926.868.266.822 VND
– Lợi nhuận trước thuế: 336.414.041.848 VND
– Lợi nhuận sau thuế TNDN: 297.312.145.891 VND
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 6.811 VND
II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Ghi chú

1

Doanh thu

302 399 836 064

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

155 066 902 385

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD tại Công ty

19 675 763 833

Lợi nhuận từ công ty con

135 391 138 552

2

Thuế TNDN 25{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

5 101 560 409

Trong đó: số thuế TNDN phải nộp

5 101 560 409

3

Lợi nhuận còn lại sau thuế

149 965 341 976

3.1

Trích 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} Quỹ dự phòng tài chính  (3.1 = 3 x 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

7 498 267 099

3.2

Trích 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} Quỹ đầu tư phát triển (3.2 = 3 x 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

7 498 267 099

3.3

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) (3.3 = 3 x 6{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

8 997 920 519

4

Lợi nhuận còn lại để phân phối (4 = 3 – 3.1 – 3.2)

125 970 887 260

37,60{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Đã tạm ứng 10{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

33 499 103 000

Cổ tức còn lại

92 471 784 260

27,60{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Cổ tức được trả bằng tiền mặt. Cổ đông phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
1. Tại Công ty mẹ – DGC

STT

Mặt hàng

Sản lượng

(tấn)

Doanh thu

(tỷ đồng)

1

LAS

400

14

2

Bột giặt và các chất tẩy rửa

13.000

182

3

H3PO4

5.100

100

4

Hóa chất công nghiệp khác

2

5

Hóa chất tinh khiết

18

6

Dịch vụ khác

20

7

Ferro

3

Tổng cộng

339

Lợi nhuận dự kiến 19 tỷ đồng
Nộp ngân sách nhà nước: 4,2 tỷ đồng
Thu nhập bình quân của người lao động: 10.500.000 đồng/tháng
2. Cổ tức dự kiến: 25{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} trong đó bao gồm:

STT

Các khoản thu nhập để trả cổ tức

(Sau thuế và trích lập các quỹ)

Số tiền

(tỷ đồng)

Ghi chú

1

Lợi nhuận tại công ty mẹ (DGC)

14,82

2

Công ty con (DLC) chuyển về

78

3

Lợi nhuận từ công ty liên kết
+ Công ty LFC

4,8

+ Công ty DDC

0

Tổng cộng

97,62

IV. Thông qua quy chế quản trị công ty
Thông qua quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.
V. Thông qua quy chế công bố thông tin
Thông qua quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo thông tư 52/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính.
VI. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và niêm yết và giao dịch cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu.
VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2014.
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 40 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
VIII. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị
Ông Lại Cao Hiến thôi là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/3/2014.
Ông Vũ Nhất Tâm trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/3/2014.
IX. Sửa đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty
Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của điều lệ mẫu
X. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc công ty
Điều 2: Hiệu lực thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
–   HĐQT, BGĐ, BKS;
–   Các cổ đông;
–   Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời