Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2012

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

–              Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
–              Căn cứ vào quyết định số 135/2003/QĐ-BCN ngày 26/08/2003 và số 10/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc“Chuyển công ty hóa chất Đức Giang thành Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang”;
–              Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
–              Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang ngày 23/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung cụ thể như sau:
I. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
– Doanh thu: 361.862.075.817 VND
– Lợi nhuận trước thuế: 168.613.222.100 VND
– Lợi nhuận sau thuế TNDN: 165.046.632.637VND
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 10.017 VND
II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

STT

Chỉ tiêu

Phân chia lợi nhuận(VND)

Tỷ lệ

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

168 613 222 100

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD tại Công ty

18 868 865 793

Lợi nhuận từ công ty con

147 936 215 348

Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết

1 808 140 959

2

Thuế TNDN 25{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

5 041 815 926

Trong đó: Số thuế TNDN phải nộp

3 566 589 463

Thuế TNDN được giảm 30{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

1 475 226 463

3

Lợi nhuận còn lại sau thuế

163 571 406 174

3.1

Trích 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} Quỹ dự phòng tài chính  (3.1 = 3 x 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

8 178 570 309

3.2

Trích 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} Quỹ đầu tư phát triển (3.2 = 3 x 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

8 178 570 309

3.3

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(6{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) (3.3 = 3 x 6{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

9 814 284 370

4

Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (4 = 3 – 3.1 – 3.2)

137.399.981.186

62,45{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

5

Đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012: 10{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

21 999 936 000

6

Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

115 452 775 886

52,48{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

7

Trả cổ tức bằng cổ phiếu lần 2 năm 2012 ((Giao cho HĐQT chốt ngày nhận cổ tức lần 2 năm 2012)

115 000 000 000

52,27{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

8

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

400 045 186

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

A. Chỉ tiêu sản xuất

Tên sản phẩm

Sản lượng

(tấn)

Kế hoạch 2013

(triệu đồng)

Doanh số 2012

(triệu đồng)

Mức tăng trưởng

({5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

Tại DGC
  1. 1. Chất tẩy rửa
Bột giặt

15.000

210.000

176.829

18,76{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Nước rửa chén

1.500

18.000

11.600

55,17{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Nước xả

210

4.000

3.354

19,26{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Nước giặt

60

1.200

464

158,62{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Javen

75

600

514

16,73{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Lau sàn

36

500

409

22,25{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Tẩy bồn cầu

20

350

287

21,95{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Xà phòng bánh

1,66

100

58

72,41{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Dầu gội đầu

6

200

82

143,90{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Kem giặt

133

  1. 2. LAS
Gia công

9.007

Bán ngoài

4.000

132.000

68.548

92,57{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Dùng cho sản xuất

2.460

  1. 3. H3PO4
Thực phẩm

1.100

21.800

21.772

0,13{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Công nghiệp

1.800

37.000

36.994

0,02{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

  1. 4. Hóa chất khác
Hóa chất kỹ thuật

8.000

5.223

53,17{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Hóa chất tinh khiết

6.00

7.037

-14,74{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

  1. 5. Hóa chất, thiết bị khác

4.047

  1. 6. Dịch vụ

20.000

15.504

29,00{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Tổng cộng

453.750

361.862

25,39{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Lợi nhuận sau thuế:

Chất tẩy rửa: 7.000.000.000 VND
LAS 4.000.000.000 VND
H3PO4 5.000.000.000 VND
Hóa chất khác 1.000.000.000 VND
Dịch vụ 3.000.000.000 VND
Tổng cộng 20.000.000.000 VND

Tại DLC

Sản phẩm

Phốt pho vàng

Sản lượng

(tấn)

Kế hoạch 2013

(USD)

Doanh thu năm 2012 (USD)

Mức tăng trưởng

({5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})

Xuất khẩu

24.000

83.000.000

80.600.000

2,98

Phục vụ sản xuất

1.000

Tổng

25.000

83.000.000

80.600.000

2,98

Lợi nhuận tại công ty DLC:

– Lợi nhuận trước thuế đạt 330.000.000.000 VND
– Lợi nhuận sau thuế đạt: 280.000.000.000 VND
– Cổ tức dự kiến: 50{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

B. Tổng lợi nhuận dự kiến năm 2013

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất:
Lợi nhuận sau thuế tại công ty DGC:                    20.000.000.000 VND
Lợi nhuận sau thuế tại công ty DLC:                     280.000.000.000 VND
Lợi nhuận DGC nhận được từ công ty LPC:     1.800.000.000 VND
Tổng cộng:     301.800.000.000 VND
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (DGC)
Tại DGC: 20.000.000.000 VND
DLC chuyển về: 145.000.000.000 VND
LPC chuyển về: 1.800.000.000 VND
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ DGC: 166.800.000.000 VND
Cổ tức dự kiến: 44{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}.

·        Thu nhập bình quân đầu người dự kiến:

–     DGC:    10.5 triệu/người
–     DLC:     11.5  triệu/người
IV. Tăng vốn điều lệ công ty
Vốn điều lệ hiện tại: 220.000.000.000 VNĐ
Vốn điều lệ sau khi tăng: 335.000.000.000 VNĐ
(Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng.)
Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 11.500.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

  • Tổng số cổ phần phát hành thêm: 11.500.000 cổ phần, tương ứng 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng) theo mệnh giá;
  • Mục đính đợt phát hành: Góp vốn thành lập lên công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện tại tại công ty con (Công ty DLC).
  • Phương án sử dụng vốn: Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư như sau:

Do công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DLC) tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 464 tỷ đồng cho nên Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang phải góp 132.002.920.000 VND để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ hiện tại là 61,684{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} vốn điều lệ DLC.

  • Phương án tăng vốn: Phát hành thêm 11.500.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

–         Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
–         Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
–         Tỷ lệ phân bổ quyền: 52,27{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 10.000 quyền được nhận 5.227 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh
–         Khối lượng phát hành: 11.500.000 cổ phần;
–         Nguồn vốn hợp pháp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
–         Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách;
–         Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.
Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đổng quản trị:
–         Tiến hành thực hiện thủ tục chi tiết để hoàn tất đợt phát hành;
–         Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành:
V. Góp vốn lên công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai
Do công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ lên 464 tỷ cho nên Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang phải góp 132.002.920.000 VND để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ hiện tại là 61,684{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} vốn điều lệ DLC.Nguồn vốn góp được lấy từ các nguồn sau:
Lợi nhuận năm 2012 được giữ lại để trả cổ tức cho công đông hiện hữu: 115.000.000.000 VND
Lấy từ quỹ đầu tư phát triển: 17.002.920.000 VND
VI. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký cổ phiếu của công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và niêm yết và giao dịch cổ phần tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu.
VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2013.
Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á
Trụ sở: 15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội
VIII. Bầu bổ sung Ban kiểm soát
Ông Đào Quang Toản thôi là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 23/3/2013.
Ông Nguyễn Tiến Khang trở thành thành viên Ban kiểm soát từ ngày 23/3/2013.
IX. Sửa đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh phù hợp với số vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.
Điều 2: Hiệu lực thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
–   HĐQT, BGĐ, BKS;
–   Các cổ đông;
–   Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời