Nghị quyết số 09/HĐQT về việc tạm ứng cổ tức

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông
Nghị quyết số 09/HĐQT-NQ về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

___________________

Số 09/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

–              Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
–              Căn cứ vào quyết định số 135/2003/QĐ-BCN ngày 26/08/2003 và số 10/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc“Chuyển công ty hóa chất Đức Giang thành Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang”;
–              Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
–              Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ tạm ứng 10{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2012 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– HĐQT;
– BKS;
– Ban giám đốc;
– Các phòng ban;
– Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời