Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DGC)

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Từ tháng 1 đến tháng 9

1

Doanh thu 264.992.959.484

2

Các khoản giảm trừ doanh thu 2.329.059.295

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 262.663.900.295

4

Giá vốn bán hàng 228.421.202.976

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 34.242.697.213

6

Doanh thu hoạt động tài chính 1.228.941.142

7

Chi phí tài chính 4.373.394.855

8

Chi phí bán hàng 9.302.608.880

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.661.306.904

10

Lợi nhuận thuần 17.194.327.716

11

Thu nhập khác 34.229.537.195

12

Chi phí khác 33.615.240.696

13

Lợi nhuận khác 614.296.599

14

Tổng lợi nhuận trước thuế 17.808.624.315

15

Thuế TNDN 4.452.156.079

16

Lợi nhuận sau thuế TNDN 13.356.468.236

Cùng chuyên mục

Trả lời