Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DLC)

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông
STT Chỉ tiêu Từ tháng 1 đến tháng 9

1

Doanh thu 564.297.734.443

2

Các khoản giảm trừ doanh thu 16.886.944.451

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 500.443.316.845

4

Giá vốn bán hàng 401.710.950.271

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 98.732.366.574

6

Doanh thu hoạt động tài chính 1.407.443.260

7

Chi phí tài chính 4.690.239.296

8

Chi phí bán hàng 16.113.351.440

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.311.011.584

10

Lợi nhuận thuần 73.025.207.514

11

Thu nhập khác 55.122.884

12

Chi phí khác 335.447.909

13

Lợi nhuận khác –              280.325.025

14

Tổng lợi nhuận trước thuế 72.744.882.489

15

Thuế TNDN 6.725.028.663

16

Lợi nhuận sau thuế TNDN 66.019.853.826

Cùng chuyên mục

Trả lời