Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiểu để hoán đổi

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Ngày 31/7/2018 Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã nhận được giấy chứng nhận chào đăng ký chào bán bán cổ phiếu để hoán đổi của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ghi ngày 30/7/2018
Tải về Giấy chứng nhận

Cùng chuyên mục

Trả lời