Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 8.709.766 cổ phiếu

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Ngày 29/7/2015 công ty đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chi tiết như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: DGC
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 8.709.766 cổ phiếu (Tám triệu bảy trăm linh chín ngàn bảy trăm sáu mươi sáu cổ phiếu)
Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung: 87.097.660.000 đồng (Tán mươi bảy tỷ không trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)

Cùng chuyên mục

Trả lời