CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ; ĐIỀU LỆ CÔNG TY; QUY CHẾ HĐQT, BKS; NGHỊ QUYẾT HĐQT

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Nội dung thông tin công bố:

Bản CBTT 30-3-2021

Nghị quyết, BB ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT số 07-Ban hành Điều lệ, Quy chế HĐQT, Bổ nhiệm người phụ trách QTCT, KTNB

Nghị quyết HĐQT số 08- Thông qua phương án phát hành cổ tức cổ phiếu

Điều lệ DGC 3-2021

Quy chế hoạt động của HĐQT

Quy chế hoạt động của BKS

 

Trân trọng.

Cùng chuyên mục

Trả lời