CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

1. Giấy mời và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội

3. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

4. Báo cáo của HĐQT

5. Báo cáo của BKS

6. Phương án phân chia lợi nhuận 2020

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

8. Tờ trình sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty

9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

10. DGC- BCTC Cong ty mẹ 2020

11. DGC- BCTC hop nhat 2020

Cùng chuyên mục

Trả lời