CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 01,02,03

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Nội dung Công bố thông tin:

  1. Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua kết quả SXKD quý 4/2020, kế hoạch quý 1/2021 và giao dịch với các bên liên quan.
  2. Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  3. Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

 

CBTT NQ HDQT 01 – 02-03

Cùng chuyên mục

Trả lời