CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 và số 02 năm 2022

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang CBTT

  1. Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan;
  2. Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20220119 – DGC – CBTT Nghi quyet HDQT so 01 nam 2022

1. DGC – Resolution No 01 2022 NQ HĐQT

20220119 – DGC – CBTT Nghi quyet HDQT so 02 nam 2022 thong bao chot quyen du DHDCD 2022

Cùng chuyên mục

Trả lời