CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch Quý 4 2021 và Chốt DS cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021; và Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

20211022 – DGC – CBTT Nghi quyet HDQT so 12 ve ket qua SXKD Q3 2021, Ke hoach Q4 2021

20211022 – DGC – CBTT Nghi quyet HDQT so 13 chot DSCD thuc hien DHDCD bat thuong 2021

Cùng chuyên mục

Trả lời