CBTT BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông

20220721 – DGC – CBTT BB Nghi quyet DHDCD thong qua bang hinh thuc lay y kien bang van ban

Cùng chuyên mục

Trả lời