Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Đã đăng vào Posted in Báo Cáo Quản Trị, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị cộng ty 6 tháng đầu năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

_________________________________

Số:  01/2013/BC-DGC

Hà Nội, ngày 2  tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

Kính gửi:

–  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
– Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 04. 38271620            ; Fax: 04. 38271068 ; Email: ducgiangchemco@hn.vnn.vn
– Vốn điều lệ: 220.000.000.000 VND
– Mã chứng khoán (nếu có): DGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

  1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

 

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1 Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch

6

100{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
2 Ông Đào Việt Hưng Thành viên

6

100{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
3 Ông Lưu Bách Đạt Thành viên

6

100{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
4 Bà Phan Thị Nhung Thành viên

6

100{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
5 Ông Lại Cao Hiến Thành viên

6

100{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Chủ tịch HĐQT tham gia tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc đề đưa ra những đóng góp về hoạt động SXKD trong tháng
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1 01/2013/NQ-HĐQT

23/1/2013

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012
2 02/2013/NQ-HĐQT 22/2/2013 Kế hoạch năm 2013 và các tài liệu gửi cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012
3 03/2013/NQ-HĐQT 22/3/2013 Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012
4 04/2013/NQ-HĐQT 4/4/2013 Chuyển nhượng 264.000 cổ phầm tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai cho Công ty cổ phần Victory
5 05/2013/NQ-HĐQT 11/4/2013 Báo cáo kết quả SXKS quý I, kế hoạch quý II/2013; Thông qua hợp đồng mua bán với các công ty liên quan; Lựa chọn Công ty kiểm toán
6 06/2013/NQ-HĐQT 18/4/2013 Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)  

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có giao dịch

 

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

 

  1. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

 

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)
Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời