Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

DGC – Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai
Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Đào Hữu Huyền – Tại công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Cùng chuyên mục

Trả lời