Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/BC-DGC
V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Hà Nội, ngày  15  tháng  06 năm 2015

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
 

Tên tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
Địa chỉ trụ sở:                Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:                     04. 38271620
Fax:                               04. 38271068
I. Cổ phiếu dự kiến phát hành
 

 1. Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
 2. Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 334.993.660.000 đồng;
 3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 499.103 cổ phần;
 4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 263 cổ phần
 5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
 6. Mã chứng khoán : DGC
 7. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng;
 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.709.766 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiệu hữu theo hình thức chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} là  8.709.766 cổ phần;

 1. Mục đích phát hành cổ phiếu: Góp vốn vào Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng;
 2. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Ngày 9/6/2015;
 3. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 1/7/2015

II. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
 

 1. Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông: 8.709.588 cổ phần;
 2. Số cổ đông được phân phối: 443 cổ đông;
 3. Số cổ phiếu lẻ phát sinh: 178 cổ phần
 4. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và phần lẻ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu lẻ đã được mua làm cổ phiếu quỹ là: 178 cổ phần.

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.208.691 cổ phần.
– Số lượng cổ phiếu quỹ: 441 cổ phần.
III. Tài liệu gửi kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chủ tịch HĐQT
Đã ký
Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời