Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan tới niêm yết cổ phiếu DGC tại HOSE

Đã đăng vào Posted in Cáo Bạch, Chưa được phân loại, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Bản cáo bạch DGC-final 3-7-2020

2. NQ BB DHDCD 2019

3. NQ BB DHDCD 2020

4. Dieu le Cong ty 5-2020

5. DKKD DGC lan thu 18

6. BCTC rieng 2018

7. BCTC hop nhat 2018

8. BCTC rieng 2019

9. BCTC hop nhat 2019

10. BCTC rieng Q1 2020

11. BCTC hop nhat Q1 2020

202007070 – DGC – QD chap thuan ny

Cùng chuyên mục

Trả lời