Thông báo

Thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tỷ lệ 15%

19 Apr,2019

Thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tỷ lệ 15%

Tải về thông báo Tải về nghị quyết HĐQT Tải về bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Xem thêm
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12 Apr,2019

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tải về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Xem thêm
Toàn văn Điều lệ CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang

12 Apr,2019

Toàn văn Điều lệ CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang

Tải về Điều lệ công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Thông báo thay đổi tên công ty

10 Apr,2019

Thông báo thay đổi tên công ty

Tải về bản công bố thông tin Tải về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Xem thêm
Nghị quyết số 07 về việc chốt trả cổ tức 2018

01 Apr,2019

Nghị quyết số 07 về việc chốt trả cổ tức 2018

Tải về thông báo trả cổ tức 2019

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2018

30 Mar,2019

Báo cáo thường niên năm 2018

CBTT Bao cao thuong nien 2018

Xem thêm
Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng quản trị

30 Mar,2019

Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng quản trị

Tải về nghị quyết số 06 HĐQT

Xem thêm
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

30 Mar,2019

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

Tải về biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem thêm