Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 (DGC)

12 Nov,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 (DGC)

> báo cao tài chính hợp nhất quý 3 Công ty CP bột giặt & hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (DGC)

20 Oct,2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (DGC)

> Báo cáo tài chính quý 3 Công ty cổ phần Bột giặt & Hóa chất Đức Giang ( DGC)

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

29 Aug,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

> Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014

15 Aug,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014     MỤC LỤC     NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP […]

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý II/2014

25 Jul,2014

Báo cáo tài chính Quý II/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014   MỤC LỤC     NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2 – 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN […]

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất (Quý I/2014)

25 Apr,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất (Quý I/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC   Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (gọi […]

Xem thêm
Trang 5 trên 7«...34567