10 2019, Dec

NOTICE OF STATE CAPITAL SELL AT DUC GIANG CHEMICALS GROUP

Thong bao dau gia DGC (1) 1. Đơn ĐK đấu giá CP 2. QĐ số 380 chấp thuận PA CNV 3. QĐ số 16 của TT 4. VNC – GCN ĐKDN 5. Chứng thư thẩm định giá 6. VNC – NĐ số 20 ban hành Điều lệ 7. VNC – Điều lệ 8. Bản CBTT […]

Read more