Ferro

Mô tả sản phẩm: Dạng bên ngoài và đặc điểm: Thể rắn màu vàng nhạt hoặc màu vàng. Tỷ trọng 1,83; điểm chảy 44,1oC; điểm sôi 281oC; không tan trong nước nhưng tan trong benzen, ete và cacbon disunfua. Sử dụng: Được dùng để sản xuất phốt pho đỏ, axit photphoric, phốt pho triclorua, phốtpho […]