10 2019, Dec

NOTICE OF STATE CAPITAL SELL AT DUC GIANG CHEMICALS GROUP

Thong bao dau gia DGC (1) 1. Đơn ĐK đấu giá CP 2. QĐ số 380 chấp thuận PA CNV 3. QĐ số 16 của TT 4. VNC – GCN ĐKDN 5. Chứng thư thẩm định giá 6. VNC – NĐ số 20 ban hành Điều lệ 7. VNC – Điều lệ 8. Bản CBTT […]

Read more

11 2019, Apr

Vietnamese 1m83 tall girl ” stuns ” everyone at Thai Volleyball Tournament

The first time participating in the Thai National Women’s Volleyball Tournament – Tran Thi Bich Thuy has had great success. The Thai National Women’s Volleyball Tournament 2018/2019 ended on March 17 after the final was somewhat different when Nakhonratchasima defeated Chonburi 3-0 to take the championship. The final ceremony of the Thai National Women’s Volleyball […]

Read more