Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Quang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DGC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239.142 CP (tỷ lệ 0,22%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 159.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/10/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/11/2018.