Thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tỷ lệ 15%