ACID PHOSPHORIC CÔNG NGHIỆP

Axit Phốt-pho-ric thực phẩm (75% và 85%)

Phosphoric Acid Food Grade (75% and 85%)

Axit Phốt-pho-ric công nghiệp (75% và 85%)

Phosphoric Acid Technical Grade (75% and 85%)

Liên hệ: Anh Mạnh – Di động: 0909097946 – Email: manhdd@ducgiangchem.vn