Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT