Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (Esop)