Nghị quyết số 15 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tạm ứng cổ tức năm 2018