Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên