Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019