Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018