Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014