Nghị Quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức