Nghị quyết HĐQT số 11 về kết quả kinh doanh quý 1/2019 và kế hoạch quý 2/2019